0

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Моля прочетете внимателно Общите условия преди използването функционалносте на този уеб сайт. Ако не приемате тези условия, не ползвайте услугите му. С използването им се приема, че Клиентът се е запознал и се е съгласил с настоящите Общи условия, които стават задължителни за него.
Общите условия уреждат отношенията между: „е-Ексайт“ ООД, ЕИК 204740993, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев” № 40, наричано по нататък ДОСТАВЧИК и физическите и юридически лица, в това число и търговци, наричани по-нататък КЛИЕНТИ, които посещават платформата за електронна търговия https://www.storexcite.com/ , наричана по-долу за краткост МАГАЗИН. Общите условия уреждат отншенията по повод ползването на платформата, администрирана от „е-Ексайт“ ООД и отношенията във връзка със сключените договори за покупко-продажба на стоки от МАГАЗИНА.

При въпроси към www.storexcite.com можете да се свържете с нас чрез изброените контакти:
Телефон:  +359 52 818 088
Имейл адрес: office@e-xcite.io
Контактна форма на страницата на МАГАЗИНА
Запитвания през контактната форма и по телефон се обработват от понеделник до петък в рамките на работното време от 09:00 до 18:00 часа.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1. Общи положения
2. Условия за използване на Магазина;
3. Покупка на стока от Магазина;
4. Заплащане на закупени стоки и услуги;
5. Доставка на закупени продукти;
6. Отказ от закупена стока;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Всички отношения по повод ползването на Магазина се съдържат в настоящите Общи условия. Приема се, че Клиентът се е запознал с тях, приел ги е и се е задължил да ги спазва. Всяко натискане върху всеки един обект, връзка или бутон в платформата (клик), предполага, че Клиентът предварително се е запознал и съгласил с тях.

1.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани едностранно по всяко време и без предварително уведомление от Доставчика. Публикуването им на страницата на Магазина се счита за уведомяване на Клиентите за измененията.

1.3. Клиентът и Дocтaвчиĸът дават съгласие изявлeнията пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa дa се извършват пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и eлeĸтpoнния пoдпиc и Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия.

1.4. В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде обявена за недействителна, от това не следва недействителност и на останалите разпоредби от Общите условия.

1.5. Настоящите Общи условия са подчинени на правото на Република България и всякакви спорове свързани с тях ще бъдат подсъдни на българските съдилища.


УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА


2.1. Достъпът до Магазина се осъществява чрез глобална мрежа интернет. Осигуряването на необходимите технически средства (компютърни устройства и тяхна свързаност до интернет) за достъп до Магазина е ангажимент на Клиента. Магазинът не е отговорен, в случаите когато Клиентът използва техническо оборудване, чиито технически характеристики, възпрепятстват напълно или изцяло достъпът и използването му.


2.2. При регистрация в Магазина Клиентът попълва форма за регистрация, като предоставя актуална информация, с оглед осигуряване на качествено обслужване, реализиране на отношения по повод продажбата, и информиране за текущи ценови и продуктови кампании.


2.3. В случай на невярна или непълна регистрационна информация, Доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнена поръчка или доставка, доколкото лошото изпълнение е във връзка с тази информация. Клиентът приема, че Доставчикът по собствена преценка може да откаже последващ частичен или цялостен достъп на Клиента до платформата и нейното съдържание, без да бъде държан отговорен. При подобни случаи Клиентът може да се обърне към office@e-excite.io.


2.4. Доставчикът извършва рекламни и ценови кампании за определен период от време или за определени количества стока. Клиентът се обвързва с цената, обявена в Магазина към момента на изпращане на заявката към Доставчика за извършване на покупката.


2.5. Изображенията в Магазина, съответстващи на определен тип стока, целят да ориентират Клиента за вида на стоката и не винаги отговарят точно на действителния и външен вид. Подобни отклонения не са основание за възникване на отговорност нито за Доставчика, нито за производителя на стоките.


2.6. Магазинът отговаря в разумни срокове на искания за предоставяне на информация относно: завършени поръчки, статус на запитвания, въпроси, коментари за продукти, както и тяхната наличност.  


2.7. Доставчикът се стреми да осигури защита на електронната платформа съответна на обичайната практика за сигурност и безопасност на този тип услуги и съответстваща на постиженията на науката и техниката. Доставчикът не е отговорен за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и загуби от всякакъв вид и размер, настъпили при използване на Магазина, които са в резултат на атаки на трети лица или злонамерен софтуер, насочени срещу платформата на Магазина, данните на Клиентите и техническите им системи (в това число и ремонт технически системи и/или загуба на информация). Същото важи и за случаи на невъзможност за използване на Магазина поради технически причини от различен характер, като регулярно обновяване и поддръжка или поради преценка на администраторите на платформата и пр.


2.8. Платформата на Магазина се стреми да отчита и визуализира актуалната наличност на продуктите към конкретния момент на проверка или запитване. С оглед обема на продажбите и динамиката в стокоооборота е допустимо при заявка даден продукт да не е наличен. В тези случаи не е възможно продуктът да бъде доставен в определените срокове, като Доставчикът ще информира изрично Клиентa относно възможността за изпълнение на заявката от гледна точка на обем, съдържание и срок.


2.9. Посочените срок и начин на доставка на платформата на Магaзина са ориентировъчни и при обработката на заявката могат да бъдат променени. При такъв случай Магазинът съобщава за настъпилите промени на предоставения от Клиента имейл адрес или телефон не по-късно от момента на изпращане на съобщението за потвърждение на зявката или със самото потвърждение.


2.10 При добавяне, обновяване или редактиране на публикуваната информация е възможно допускане на технически грешки. В случай, че подобна грешка не позволява изпълнението на дадена поръчка, Магазинът има правото да откаже изпълнението на поръчката като възстановява заплатените и/или депозираните суми, ако има такива, но не дължи други обезщетения.


2.11. Доставчикът и Клиентът не носят отговорност за каквито и да било вреди, настъпили поради неизпълнение на задължение по този договор  в резултат на обстоятелства, които могат да бъдат квалифицирани като непреодолима сила. Доставчикът не носи отговорност и при неизпълнение в следствие на всякакви други обстоятелства, които попадат извън сферата на неговия контрол.

ПОКУПКА НА СТОКА ОТ МАГАЗИНА

3.1. Клиентът разбира и приема, че Магазинът е средство за извършване на дистрибуция на стоките на производителя, като графичното и текстово съдържание на описанието на стоките и техните характеристики в Магазина е дадено или одобрено от производителя, както и че Доставчикът не може да извършва проверка и да влияе върху качествените харктеристики на предлаганите стоки и съответно да носи отговорност в тази връзка.


3.2. Клиентът има право да закупува всички стоки и/или услуги, публикувани в Магазина. При конкретна покупка, Клиентът избира вид, и количество на продуктите. След избора на продукти, Клиентът избира начин на плащане, условия и срок за доставка, според посочените в Магазина опции.


3.3. Клиентът може да прави промени по детайлите на покупката по всяко време преди окончателно да потвърди съответната поръчка.


3.4. Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС. Цената е валидна единствено и само за конкретния (от гл.т. вид, разфасовка, количество и пр.) продукт. При извършване на плащания по банков път или чрез интернет всички разноски за изпълнението им (комисиони, такси и др.) са за сметка на Клиента.


3.5. Доставчикът има право по всяко време без предизвестие да променя предлаганите продукти и услуги, както и техните цени и характеристики. Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в платформата на Магазина по време на извършване на покупката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната нова цена.


3.6. Възможно е забавяне в актуализирането на информацията на платформата на Магазина. Клиентите ще бъдат уведомени преди доставката в случай, че заявят покупка на стока, за която информацията не е била обновена.

3.7. Дocтaвчиĸът и Клиентът cĸлючвaт самостоятелни дoгoвopи зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa cтoĸитe, зaявeните стоки, нeзaвиcимo чe ca избpaни oт eдин cпиcъĸ зa пoĸyпĸи, че за заявката е изпратено едно потвърждение от страна на Доставчика  и че доставката е opгaнизиpaна eднoвpeмeннo дocтaвĸaтa зa всички стоки. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки.


3.8. Договорът се смята за сключен от момента на получаването на потвърждение по електронната му поща, че стоката е налична и доставката може да бъде изпълнена в 7- дневен срок.

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

4.1. По силата на тези Общи условия Клиентът дава съгласието си при изпълнението на задълженията си, Доставчикът да използва подизпълнители, за чиито действия той отговаря като за свои.

4.2. Срокът за доставка на заявените стоки, за които е получено плащане е до 2 (два) работни дни, след потвърждаване на поръчката от Досатвчика. В случай, че има обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на доставката в посочения срок Клиентът ще бъде своевременно уведомен от Доставчика.

4.3. В случай, че не възникнат други обстоятелства, доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Клиента  начин и според дефинираните срокове. Доставчикът информира Клиентът по имейл при възникване на отклонение, налагащо промяна в начина на доставка. Доставчикът има право да удължава потвърдения срок с до 7 (седем) дни, без това да изисква предварителното уведомяване на Клиентите. С предварителното съгласие от страна на Клиента, Доставчикът може да удължава срока за доставка и с повече от 7 (седем) дни.

4.4. Цената на доставката е отделна от цената на доставяната стока и размерът й се определя във фазата на покупка след посочване броя и вида на продуктите, начина и мястото на доставка, както и от начина на плащане.

4.5. Собствеността на стоките се прехрърля на Клиента след извършване на плащането от негова страна, като предаването се доказва с подписания транспортен документ на подизпълнителя /куриера.  

4.6. Доставчикът осигурява подходяща опаковка на стоките и нужните документи, които съпътстват стоката.  При получаване Клиентът или упълномощено от него лице следва да прегледа внимателно стоките и наличните документи. При констатиране на външни видими дефекти, Клиентът подписва протокол за щети в присъствието на представител/куриер/подизпълнител на Доставчика, в който описва констатираните видими несъответствия и е длъжен незабавно да уведоми Доставчика на имейл office@e-excite.io.

4.7. При установяване на външни видими дефекти на доставена стока, за които е подписан протокол за щети и при претенция от страна на Клиентa, Доставчикът е длъжен да подмени стоката с нова, като възникналите за това разходи са за негова сметка. При приемане на доставката от Клиента без забележки, всички и всякакви последващи претенции за въшни видими несъответствия на получената стока се третират като неоснователни и като такива не се обезщетяват.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

5.1. При заплащане в брой (наложен платеж) на поръчаните и доставени продукти и/или услуги Клиентът е длъжен да заплати в момента на доставката, пълната стойност на потвърдената поръчка на представителя/куриера/подизпълнителя, извършващ доставката. При заявена доставка до офис на куриер или друг пункт, плащането се извършва при получаване от Клиентът или упълномощено от него лице.


5.2. При заплащане по банков път, Клиентът заплаща чрез банков превод по банковата сметка на Доставчика. Заплатената сума е съгласно потвърдената поръчка и издадената фактура. След като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Доставчикът изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. Аналогично при заплащане с Дебитна/Кредитна карта чрез електронния ПОС на Магазина,  изпълнение и доставка се извършва след получаване потвърждение за успешен превод от картовия оператор.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

6.1. Разпоредбите на този раздел се прилагат за лица с качеството на потребители по смисъла на закона за защита на потребителите.

6.2. В срок до 14 (четиринадесет) дни от получаването на стока, която е с ненарушен търговски вид и опаковка, в пълната цялост и годност за употреба, Клиентът има право да се откаже от договора като не е длъжен да посочва причина, не дължи неустойка и други разходи, с изключение на разходите по чл.54, ал.3 и чл.55 от Закона за защита на потребителите.

6.3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът уведомява Доставчика недвусмислено за решението си да се откаже от договора, като изпрати съобщение на адреса на управление на „e-Ексайт” ООД в посочения 14 дневен срок със съдържание, описано в приложението в края на раздела.

6.4 B cлyчaй, че Клиент реши да упражни правото си на отказ, oтĸaзът се отнася и за стоките, които по силата на промоционално условие се предлагат заедно с отказаната стока.

6.5. В случай на отказ от договора в посочения срок, Доставчикът възстановява на Клиента, всички заплатени суми за продукти и доставка, без неаргументирано забавяне. Плащането се извършва не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

6.6. При отказ от договора в случай, че Доставчикът не е предложил да осигури изтегляне на стоките, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неаргументирано забавяне. Предаването/връщането трябва да се осъществи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на отказа. За дата на отказ се приема датата, на която Клиентът е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора.

6.7. Правото на отказ от договора от страна на Клиента не се прилага за доставка на фабрично запечатани в оригинална опаковка продукти, които са разпечатани/отворени след доставката им, както и при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени. При доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

6.8. Heзaвиcимo oт гopното, Клиентът е длъжен дa въpнe cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид, ĸoйтo пoзвoлявa пocлeдвaщaтa й пpoдaжбa. Нapyшaвaнe нa тъpгoвcĸия вид нa cтoĸaтa е налице при разопаковане на paзpyшимa ĸyтия, xepмeтичecĸи затворени oпaĸoвĸи и дpyги cxoдни cлyчaи. B cлyчaй нa нapyшeн тъpгoвcĸи вид нa cтoĸaтa, Дocтaвчиĸът имa пpaвo пo cвoя пpeцeнĸa дa oтĸaжe дa пpиeмe oтĸaз oт дoгoвopa или дa нaчиcли нa Клиента paзxoди зa възcтaнoвявaнe нa cтoĸaтa в тъpгoвcĸи вид.

6.9. В случай, че Клиентът упражни своето пpaвo нa oтĸaз, paзxoдитe зa вpъщaнe нa дocтaвeнитe cтoĸи ce пpиcпaдaт oт cyмитe зa възcтaнoвявaнe, ocвeн в cлyчaитe, ĸoгaтo пoтpeбитeлят opгaнизиpa caм и зa cвoя cмeтĸa вpъщaнeтo нa cтoĸитe. Ако  пoтpeбитeлят изpичнo избеpе нaчин нa дocтaвянe нa cтoĸитe, paзличeн oт нaй-eвтиния вид cтaндapтнa дocтaвĸa, пpeдлaгaнa oт Дocтaвчиĸa, последният нямa зaдължeниe дa възcтaнoви дoпълнитeлнитe paзxoди свързани с връщането.

Приемерно съдържание на бланка за упражняване право на отказ:


До „е-Ексайт“ ООД
Ул. Граф Игнатиев № 40
Варна 9000

Уведомление за отказ

От(име на потребителя)
(адрес на потребителя)


с настоящото долуподписаният (име на потребителя) Ви уведомявам, че се отказвам от договора, сключен на ................

(подпис)                                                
(дата)